Home

ผู้อำนวยการ

Login FormITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน

ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง นาฏยลีลารังสรรค์

รายวิชานาฏศิลป์ 2 (ศ22104)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

แบบฝึกทักษะเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง Peekaboo English

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


งานวิชาการ

------------------------------------------

ตารางกรอกคะแนนกลางภาค 2/2562

------------------------------------------

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ปีการศึกษา 2561

--------------------------------------------- 

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

NEW! Update (11/11/62)

---------------------------------------------
รูปแบบการเขียนแผนการสอน ปีการศึกษา2562 

New! Update 08/06/62

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (09/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (03/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

--------------------------------------------- กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
Written by Administrator   
Saturday, 29 June 2013 13:50


วันที่ 26 มิถุนายน  2556  โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น.  เพื่อเป็นการรำลึกถึงสุนทรภู่  โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การกล่าวสุนทร พจน์   การแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยหนีนางผีเสื้อสมุทร   การประกวดการแต่งกายเรียนแบบตัวละครในวรรณคดี  เป็นต้น    ในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากถึง สภ.เมืองลำปาง ที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากร  ให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  <<ภาพกิจกรรมสุนทรภู่>> <<ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก>>

Share this post

 
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
Written by Administrator   
Monday, 17 June 2013 07:07

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556  โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น  ณ อาคารเอนกประสงค์  โดยพิธีเริ่มในเวลา 09.00 น.  ท่านผู้อำนวยการ ประนอม  สายโกสุม เป็นประธานในพิธี  นักเรียนทุกระดับชั้น  ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม  พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่ทำให้นักเรียนมีความเคารพบูชาครูผู้อบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่นักเรียน  ทำให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู  <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ
Written by Administrator   
Monday, 17 June 2013 07:06

วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2556 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556 ณ เทศบาลเมืองสวรรคโลก สรุปผลการแข่งขันดังนี้
1. การประกวดนักร้องลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัล เหรียญทอง ยอดเยี่ยม อันดับ 1 (ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ ไปแข่งขันระดับประเทศ)
2. การประกวดร้อยมาลัย... ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ยอดเยี่ยม อันดับ 3 (ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ ไปแข่งขันระดับประเทศ)
3. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัล เหรียญทอง
4. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัล เหรียญทอง
5. การประกวดโครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง
6. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
7. การประกวดประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
8. การประกวดทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
9. การประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ขอแสดงความยินกับทุกความสำเร็จครับ <<ภาพกิจกรรม>>

 

Share this post

 
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
Written by Administrator   
Tuesday, 11 June 2013 07:33


โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนต้องช่วยกันรักษา เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีกิจกรรมมากมายทั้งการปลูกต้นไม้ การประกวดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  การประดิษฐู์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้   เป็นต้น  ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและมีจิตสำนึกที่ดี <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด โรงเรียนอ่านสร้างสุข
Written by Administrator   
Thursday, 30 May 2013 06:29

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โดย นางประนอม  สายโกสุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำตัวแทนนักเรียนและคณะครู เข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโรงเรียนอ่านสร้างสุข ประจำปี 2555  (โครงการภายใต้การกำกับดูแลของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรม  การอ่าน สสสศ และ 4 องค์กรหลัก)  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556  ณ  โรงแรมปรินซ์ พาเลซ  มหานาค กรุงเทพมหานคร  <<ภาพกิจกรรม>>


Share this post

 
วันวิสาขบูชา 23 พ.ค. 56
Written by Administrator   
Thursday, 30 May 2013 03:46


วันที่ 23 พฤษภาคม 2556  โรงเรียนเทศบาล 5                   (บ้านศรีบุญเรือง) ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เดินทางไปทำกิจกรรมทำบุญ  รับศีลรับพรและเวียนเทียนที่วัดท่าคราวน้อยและวัดนาก่วมเหนือ  โดยนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อให้ตระหนักถึงหน้าที่ความเป็นพุทธมามกะ  และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ทางด้านพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป  <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
การแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 56
Written by Administrator   
Monday, 27 May 2013 03:21

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร     ลำปางเพื่อหาตัวแทน เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ เทศบาลเมืองสวรรคโลก ระหว่างวันที่ ๕-๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ผลการแข่งขัน ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน ดังนี้๑. การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์
๒. การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
๓. การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
๔. การประดิษฐู์ส่ิงของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา
๕. การประกวดร้อยมาลัย ระดับมัธยมศึกษา
๖. การประกวดโครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
๗. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
๘. การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา
๙. การประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา กอท.
ขอแสดงความยินดีกับทุกความสำเร็จครับ

 

Share this post

 
« StartPrev21222324252627282930NextEnd »

Page 30 of 31


Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.