Home

ผู้อำนวยการ

Login FormITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน

ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง นาฏยลีลารังสรรค์

รายวิชานาฏศิลป์ 2 (ศ22104)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

แบบฝึกทักษะเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง Peekaboo English

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

การพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

ชุดเชือกแสนสนุกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

----------------------------------------

งานวิชาการ

------------------------------------------

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563

NEW! Update (17/08/63)

---------------------------------------------
แบบฟอร์มแผนการสอนบูรณาการ

โครงการถนนปลอดภัย

NEW! Update (03/08/63)

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (09/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (03/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

--------------------------------------------- งานนิทรรศการ ประจำปีการศึกษา 2555
Written by Administrator   
Tuesday, 21 May 2013 15:29

งานนิทรรศการ 55
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จัดงานนิทรรศการ
ประจำปีการศึกษา 2555  โดยได้รับเกียรติจากท่าน
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  เทศบาลนครลำปาง
เป็นประธานในพิธี ในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการ
ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การออกร้านขายของ
จากความสนใจของนักเรียน   อีกทั้งมีการแสดงผลงาน
ของชุมนุมต่าง ๆ  ได้รับความสนใจจากบุคุคลทั่วไป  
ผู้ปกครอง เป็นอย่างดี  ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ
สำนักการศึกษาได้มอบรางวัลให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ  <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

Last Updated on Thursday, 30 May 2013 03:02
 
« StartPrev3132NextEnd »

Page 32 of 32


Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.