Home

ผู้อำนวยการ

Login FormITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน

งานวิชาการ

------------------------------------------

ตารางกรอกคะแนนกลางภาค 2/2562

------------------------------------------

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ปีการศึกษา 2561

--------------------------------------------- 

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

NEW! Update (11/11/62)

---------------------------------------------
รูปแบบการเขียนแผนการสอน ปีการศึกษา2562 

New! Update 08/06/62

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (09/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (03/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

--------------------------------------------- รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก
Written by Administrator   
Thursday, 04 May 2017 04:45

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก


<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
Written by Administrator   
Wednesday, 19 April 2017 15:29

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 (แก้ไข)


<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน(แก้ไข)
Written by Administrator   
Wednesday, 19 April 2017 15:25

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน(แก้ไข)


<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
Written by Administrator   
Wednesday, 19 April 2017 15:19

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1


<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
Written by Administrator   
Tuesday, 11 April 2017 07:52

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1


<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
Written by Administrator   
Tuesday, 11 April 2017 07:38

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน


<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
ประกาศผลนักเรียนใหม่60
Written by Administrator   
Thursday, 16 March 2017 05:08


ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 NEW!!!

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 NEW!!!

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล NEW!!!

Share this post

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 8 of 29


Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.