Home

ผู้อำนวยการ

ITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน


ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง นาฏยลีลารังสรรค์

รายวิชานาฏศิลป์ 2 (ศ22104)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

แบบฝึกทักษะเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง Peekaboo English

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

การพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

ชุดเชือกแสนสนุกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

----------------------------------------

งานวิชาการ

------------------------------------------

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
NEW! Update (13/มิ.ย./64)

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564

NEW! Update (21/มิ.ย./64)

---------------------------------------------

รายงานการประเมินตนเอง

(SAR) ประจำปี 2563

---------------------------------------------

โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2564

NEW! Update (11/06/64)

---------------------------------------------

แบบฟอร์มแผนการสอนบูรณาการ

โครงการถนนปลอดภัย

NEW! Update (03/08/63)

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (12/พ.ย./2563)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (12/พ.ย./2563)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Update (12/พ.ย./2563)

--------------------------------------------- แจ้งผลการเรียน ปีการศึกษา2562 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 30 March 2020 15:29


แจ้งผลการเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา2562

โดยแบ่งตามสายชั้น ดังนี้

ระดับชั้นอนุบาล

คลิก >> https://bit.ly/2JoD0Yz

ระดับชั้นประถมศึกษา

คลิก >> https://bit.ly/2wMiTRv

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

คลิก >> https://bit.ly/2UNep5a

*เมื่อคลิกเข้าไปแล้วให้กรอกรหัสนักเรียน 4 หลัก(ที่ติดหน้าอกเสื้อนักเรียน)เพื่อดูผลการเรียนของตนเอง*

**ในระดับชั้นอนุบาลให้กรอกเลขบัตรประชาชนแทน**

Share this post

Last Updated on Monday, 30 March 2020 16:18
 

Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.