Home

ผู้อำนวยการ

ITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน

ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง นาฏยลีลารังสรรค์

รายวิชานาฏศิลป์ 2 (ศ22104)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

แบบฝึกทักษะเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง Peekaboo English

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

การพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

ชุดเชือกแสนสนุกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

----------------------------------------

งานวิชาการ

------------------------------------------

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563

NEW! Update (17/08/63)

---------------------------------------------
แบบฟอร์มแผนการสอนบูรณาการ

โครงการถนนปลอดภัย

NEW! Update (03/08/63)

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (09/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (03/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

--------------------------------------------- ขอความร่วมมือผู้ปกครองตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 01 May 2020 17:49ประกาศ.. ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

ตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกรณีที่ไม่คลี่คลายลง ในช่วงเปิดเรียน

(1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564) โดยสแกน QR Code นี้ หรือ คลิก >> https://forms.gle/cWfrCnuMVJDMWnsc8

Share this post

Last Updated on Friday, 01 May 2020 18:11
 

Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.