Home

ผู้อำนวยการ

ITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน

ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง นาฏยลีลารังสรรค์

รายวิชานาฏศิลป์ 2 (ศ22104)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

แบบฝึกทักษะเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง Peekaboo English

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

การพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

ชุดเชือกแสนสนุกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

----------------------------------------

งานวิชาการ

------------------------------------------

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563

NEW! Update (17/08/63)

---------------------------------------------
แบบฟอร์มแผนการสอนบูรณาการ

โครงการถนนปลอดภัย

NEW! Update (03/08/63)

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (09/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (03/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

--------------------------------------------- แจ้งกำหนดการโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 01 May 2020 18:03ประกาศ.. แจ้งกำหนดการโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

รายงานตัวนักเรียน 11-12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น.

  - รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนทุกคน ทั้งนักเรียนใหม่และเก่า (ทุกคนนะคะ)

       นักเรียนระดับชั้นอนุบาล รายงานตัวและมอบตัว ได้ที่ ตึกอนุบาล

       นักเรียนชั้นประถมและมัธยม รายงานตัวและมอบตัว ได้ที่ อาคารอเนกประสงค์ 

  - รับตารางเรียน ปีการศึกษา 2563

  - รับผลการเรียน ปีการศึกษา 2562

  - ชำระเงินค่าประกันอุบัติเหตุและชมรมผู้ปกครองฯ รวม 350 บาท/คน

  - จำหน่ายชุดพละ และเสื้อพื้นเมือง

นักเรียนชั้น ม.1 สอบจัดห้องเรียน - วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08:00-11:00น. 

เปิดภาคเรียนที่ 1 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ไม่จำเป็นต้องพานักเรียนมาด้วยก็ได้คะ *

** โปรดสวมหน้ากาก และรักษาระยะห่างด้วยนะคะ **

Share this post

Last Updated on Tuesday, 09 June 2020 07:01
 

Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.