วิสัยทัศน์ Print
Written by Administrator   
Wednesday, 10 April 2013 14:04

 

ระดับการศึกษาอนุบาล ปี 2554

วิสัยทัศน์

ปีการศึกษา 2555 ผู้เรียนระดับประฐมวัย เป็นคนดี มีคุณธรรม
มีพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สอดคล้องกับพัฒนาการ
ของสมอง ตามความสามารถของแต่ละบุคคล มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ให้มีความพร้อมในการศึกษาในระดับต่อไป

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กวัย 3-5 ปี ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ การเล่น
และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
2.พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมวัยตามมาตรฐานหลักสูตรตามหลักการ BBL
3. จัดประสบการณ์และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน
4.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย และท้องถิ่น
5.บริหารจัดการศึกษาเน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
6.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

1.ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักการ BBL
2.ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สัมคม และสติปัญญาเหมาะสมกับวัย
3.ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
5.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
6.ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ
7.ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชม สัมคม

ระดับการศึกษาพื้นฐาน (ประถมและมัธยม) ปี 2554

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2555 ผู้เรียนเป็นคนดี ใฝ่เรียนรู้
มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยปัญญา รู้จักตนเอง ภูมิใจท้องถิ่นของตน
มีความเป็นไทย อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้

พันธกิจ

1. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ในตามหลักการ Constructionism
3. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
5. สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ครู และผู้เรียน
7. ส่งเสริมบุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ
9. ส่งเสริมองค์กร ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


เป้าหมาย

1.โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างมีคุณภาพ
2.ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลัก Constructionism
3.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
5.ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขจิตที่ดี
6.โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
7.ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

 

 

 

Share this post

Last Updated on Wednesday, 10 April 2013 15:44